Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Birimimiz, Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Rektörlüğümüze ait taşınır malların kaydını, muhafazasını ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerini yürütmektedir. 

 Sorumlulukları, 

• Rektörlük ve birimlere ihale yolu ile alınan demirbaş ve diğer malzemenin kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre depo ve kullanıcılara giriş çıkışını yapmak.
• Mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak.
• Alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda saklanmasını sağlamak, yıl sonunda sayım işlemlerini yaparak ilgili yerlere göndermek.
• Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki depolarda muhafaza etmek.
• Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
• Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
• Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
• Depoda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
• Depo sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
• Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
• Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
• Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
• Taşınır işlemleriyle ilgili belgeleri hazırlamak ve ilgili kişilere imzalatmak, imzalatılan fişleri çıkış dosyasına takmak.
• Günlük depo kontrolü yapmak.
• Depoya gelen malzemeleri teslim almak, depodan gerekli yerlere çıkışlarını sağlamak.
• İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Rektörlüğün ve Bölümlerin Taşınırlarını düzenlemek ve hazırlamak.
• Rektörlük olarak alınan malzemelerin girişlerini çıkışlarını yapmak, sene sonu cetvellerini hazırlamak ve Sayıştay’a bildirmek.
• Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya vb. tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
• Depo sayımı ve stok kontrolünü yapmak.
• Depoların temiz ve düzenli olmasını sağlamak.
• Sorumluluğunda bulunan depoları devir teslim yapmadan görevinden ayrılmamak.
• Birimlerce iade edilen demirbaş malzemeyi almak, bozuk, tamiri mümkün olmayanların kayıtlardan silinmesi, hurdaya ayrılan malzemenin imha etmek ya da gösterilen yere tutanakla teslim etmek.
• Üniversite birimlerinin ayrılan malzemelerinin düşümünü yapmak.
• Hibe yoluyla verilen malzemeleri kayıt altına almak.
• Depo demirbaş sayımı yapmak ve demirbaş listeleri düzenlemek.
• Depo tüketim malzemelerinin sayımını yapmak ve yapılan sayımları depo defteriyle karşılaştırmak.
• Personel yemek fişlerini birim mutemetlerinden toplamak ve kontrol edilmek üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bildirmek.
• Personel yemek komisyon kararını almak ve yazmak.
• Temizlik malzemelerinin birimlere dağıtımını yapmak.
• Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
• Memur, depoya ilişkin her türlü yetkiye ve Taşınır Otomasyon Programını kullanma yetkisine sahiptir.
• Memur, sorumluluğunda bulunan depolarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
• Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, Pazartesi