Şaphane MYO Kantin Kiralama İhalesi Yapılacaktır.

 

 

 

İLAN

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

            Üniversitemize bağlı Şaphane MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 23.02.2017 Perşembe günü saat 10:00’da Aylık 250,00 TL üzerinden yıllık (250,00 x 8ay = 2.000,00 + 120,00 4 ay = 2.120,00 TL) 12 Aylık toplam 2.120,00 TL tahmini bedel üzerinden 25.02.2017 -24.02.2018 tarihleri arası 1 (bir)  yıl süre ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

 

Muhammen Bedel (Aylık)

Muhammen Bedel (Yıllık)

Geçici Teminat Bedeli

Şartname Bedeli

(8 Ay üzerinden) aylık.250,00 TL

(4Ay üzerinden Eğitim Öğretim olmadığı tarih aralığı) 4 Aylık 120,00 TL

 

2.120,00 TL

65,00 TL

30,00TL

 

 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.

A- Türkiye’de tebligat adres göstermesi.

B- Kanuni İkametgahı   

C- Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri

E- Vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri

F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi

 

 DİĞER BELGELER

 

a)Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.

b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihinden borcu bulunmadığına dair belge

c)S.G.K.’dan,  ihale tarihinden Sosyal Güvenlik Prim  borcu olmadığına  dair belge

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi

e)İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 30,00TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler  Dairesi Başkanlığından  alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.

 

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.         

08 Şubat 2017, Çarşamba / 669 defa okundu.